» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران- ( رشته قرائت تحقیق)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

هاله فیروزی

تهران

لوح تقدیر و تندیس و6 ربع سکه بهار آزادی

دوم

الهام سلطانی

 پیام  نورکرمان

لوح تقدیر و5 ربع سکه بهار آزادی

سوم

فاطمه رحم دار

شیراز

لوح تقدیر و4 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27