» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران- ( رشته قرائت ترتیل)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

مرضیه فیروززاده

پیام نور فسا

لوح تقدیر و تندیس و5 ربع سکه بهار آزادی

دوم

خانزاده قرائتی

علوم قرآنی کرمانشاه

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

مریم منصوریان

صنعتی اصفهان

لوح تقدیرو3 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27