» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران- ( رشته حفظ 10 جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

زهرا قربانی

علوم پزشکی ایران 

لوح تقدیر و تندیس و5 ربع سکه بهار آزادی

دوم

شهناز عابدینی

علوم قرآنی تهران

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

مریم سلیمانی

اصفهان

لوح تقدیر و3 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27