» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران- ( رشته حفظ 20 جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

نفیسه افصحی

تهران

لوح تقدیر و تندیس و5 ربع سکه بهار آزادی

دوم

لیلا طاعتی

آزاد اراک

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

سعیده کریمی

پیام نور شازند 

لوح تقدیر و3 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27