» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران- ( رشته حفظ کل)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

نسرین جعفری

صنعتی اصفهان

لوح تقدیر و تندیس و6 ربع سکه بهار آزادی

دوم

زینب شمس

پیام نور نجف آباد 

لوح تقدیر و 5 ربع سکه بهار آزادی

سوم

پروین امیری

آزاد دندانپزشکی

لوح تقدیر و4 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27