» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته صنايع دستی)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

 1

محمد صادق میرزا ابوالقاسمی

1

هنر شیراز

- کتیبه منبت

 2

سید حسین موسوی

2

علمی کاربردی بافق

- کتیبه ترنجی

 3

یاسر یامی

1

 

- کتیبه معرق چوبی اسماء الحسنی

- بسم ا... آیت الکرسی

 4

جواد ده جانی

1

شیراز

هنر ترنج معرق فلزی با
آیات قرآنی

85/02/27