» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته طراحی پوستر)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

1

الهام شهیدیان

3

جهاد دانشگاهی واحد کرج

هیئت داوران هیچ کدام از آثار را شایسته احراز رتبه اول و دوم ندانسته و تنها رتبه سوم را مشترکاً به سرکار خانم الهام شهیدیان و بابک رشوند اختصاص داده اند - خانم الهام شهیدیان به خاطر ایده مناسب در طراحی پوستر آقای بابک رشوند
به خاطر ایجاد فضای قرآنی

 2

بابک رشوند

3

انقلاب اسلامی تهران

85/02/27