» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته نقاشی)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

 1

سپیده شجاعی فر

2

جامع علمی کاربردی تهران

هیئت داوران هیچ کدام از آثار را شایسته احراز رتبه اول ندانست

 2

علیرضا شکر نژاد

3

تربیت مدرس

 3

زهرا حسین نژاد

3

شاهد تهران

85/02/27