» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران ( رشته ترجمه)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

زهرا سلطانی

ادبیات عرب رازی کرمانشاه

لوح تقدیر و تندیس و 5ربع سکه بهار آزادی

دوم

ملیحه رنجبر

علوم پزشکی اصفهان

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

مرجان عرب زاده

صنعتی اصفهان

لوح تقدیر و3 ربع سکه بهار آزادی

چهارم

سید محمد رضا طالبیان

الهیات قم

لوح تقدیر و2 ربع سکه بهار آزادی

پنجم

محمد برومندی

علمی کاربردی شیراز

لوح تقدیر و 2 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27