» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران ( رشته خوشنویسی)

(نستعليق )

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

1

ناصر صادقی

1

آزاد واحد اردبیل

 

 2

سید محمد علی میرمومنی

2

آزاد واحد اراک

 

 3

سمیه حاجی حاتم لو

3

پیام نور مرکزی خوی

 

(شکسته نستعليق)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

 1

شقایق قدیری یگانه

1

آزاد واحد تهران مرکزی

 

 2

سید علی اکبر حسینی

2

آزاد واحد تفرش

 

 3

وریا هاشمی

3

تربیت معلم تهران

 

(نسخ )

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

 1

اکبر اسماعیلی

1

جامع علمی کاربردی تهران

 

 2

هوشیار محمدی

2

خوزستان

 

 (ثلث)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

 1

محمد ماندگاری

1

صنعتی اصفهان

 

 2

عبد الناصر احمدی

3

ابوعلی سینا همدان

 

85/02/27