» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران ( رشته مقاله نویسی)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

1

طاهره رجایی

1

دانشکده علوم قرآنی مشهد

 2

کبری مجیدی بیدگلی

2

دانشگاه مفید قم

 3

محسن علی نقیان

3

دانشکده صدا و سیما

85/02/27