» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران ( رشته تذهیب و گل مرغ)

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

دانشگاه

ملاحظات

 1

مهرنوش نعمتی روشن

1

آزاد واحد مرکزی تهران

تذهیب  

 2

کمیل ضرابی

2

صنعتی امیر کبیر

تذهیب

 3

پانته آ عسگری

1

پیام نور نجف آباد اصفهان

در بخش گل و مرغ

85/02/27