» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته قرائت تحقیق)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

محمد حسن موحدي

امام صادق (ع)

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

وحيد وكيلي

پيام نور

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

حسن احمدي‌زاده

اصفهان

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27