» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته حفظ کل)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

سيد مهدي حسيني

علوم پزشكي اصفهان

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

شجاع زويدات

آزاد

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

حسن كبيري

اصفهان

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27