» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته حفظ 20 جزء)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

حسن سليماني

الغدير زنجان

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

قاسم شهري

علوم اسلامي رضوي

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

احمد درخشنده

تهران

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27