» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته حفظ 10 جزء)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

سعيد آقا محمديان

شهر ري

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

محمد رضايي

بين‌المللي امام خميني

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

حسين عدنان

كاشان

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27