» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته قرائت تحقیق)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

محبوبه نصيري

آذربايجان شرقي

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

شيرين شيخ‌نوار

اردبيل

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

حميده علي محمدي

كردستان

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27