» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته قرائت ترتیل)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

الهام سلطاني‌نژاد

كرمان

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

طاهره عبداللهي

قزوين

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

مريم منصوريان فر

صنعتی اصفهان

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27