» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته حفظ 20 جزء)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

خديجه ايرانمنش

كرمان

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

سميه مرادي

اصفهان

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

مينا صلواتي

مازندران

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27