» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته نقاشي خط و كاربرد خط در گرافيك)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

بابك رشوند

تهران (هنرهاي زيبا)

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

محمد ايماني راد

تربيت مدرس

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

فاطمه عباسي

الزهراء

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6