» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته گرافیک)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

نسيم امير سياوشاني

يادگار امام

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

حسن قاسمي

آزاد اسلامي تهران

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6