» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته عکاسی)

رديف

نام‌ونام‌خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

بهنام صديقي

تهران

سوم

3ربع‌سكه‌بهارآزادي‌و‌لوح‌تقدير

4

اكبر صفري مقدم

علمي‌كاربردي‌فرهنگ‌وهنرشماره‌1

شايسته‌تقدير

1ربع‌سكه‌بهار‌آزادي‌ولوح‌تقدير

5

طاها مروجي فر

 

شايسته‌تقدير

1ربع‌سكه‌بهارآزادي‌ولوح‌تقدير

6

مجيد‌خاكسار‌قهرودي

علمي‌كاربردي‌فرهنگ‌وهنرشماره1

شايسته‌تقدير

1ربع‌سكه‌بهارآزادي‌ولوح‌تقدير

86/03/6