» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته داستان)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

محمدرضا عبدوس

صنعتي شريف

اول

5ربع‌سكه بهارآزادي‌وتنديس‌ولوح‌تقدير

2

سپيده شجاعي‌فر

جامع‌علمي‌كاربردي‌واحد42

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

ابراهيم‌باقري‌حميدآبادي

پيام نور ساري

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

4

اعظم يزداني

پيام نور تويسركان

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

5

محبوبه حاجيان‌نژاد

پيام نور دامغان

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6