» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته مقاله)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

محمدعلي دولت

دانشكده‌علوم‌قرآني‌تهران

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

عذرا طباطبايي‌حكيم

دانشگاه الزهراء

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

2

مينا شمخي

دانشگاه قم

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

فاطمه ملكي تجر

دانشگاه الزهراء

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6