» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته نماهنگ)

رديف

نام‌ونام‌خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

مجيد ستايش

آزاددانشكده‌هنرومعماري‌تهران

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و  لوح‌تقدير

2

اميد اميدي

دانشگاه شهر كرد

شايسته‌‌تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6