» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته فيلمنامه)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

داوود عادلي

دانشكده ‌صداوسيما

رتبه اول

5ربع سكه بهارآزادي‌و‌تنديس‌ولوح‌تقدير

2

سيده سمانه اطهري

پيام نور ساري

شايسته تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

اسماعيل عقيلي

آزاد اراك

شايسته تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6