» » » » » برگزیدگان بيست و سومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران( رشته ترجمه)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

جوائز

1

علي فقيه

قم

تنديس لوح تقدير و كمك هزينه عمره مفرده

2

علي ثامني

شيراز

تنديس لوح تقدير و 5 ربع سكه بهار آزادي

3

محمدرضا سوادكوه

فردوسي مشهد

تنديس لوح تقدير و 4 ربع سكه بهار آزادي

4

ربابه مرادي

علوم پزشكي ارتش تهران

تنديس لوح تقدير و 3 ربع سكه بهار آزادي

5

ستاره خسروي

علوم پزشكي قزوین

تنديس لوح تقدير و 2 ربع سكه بهار آزادي

87/02/27