» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-برادران- ( رشته قرائت تحقیق)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

حامد ولی زاده

علوم پزشکی ارومیه

دوم

وحید وکیلی

پیام نور آذربایجان غربی

سوم

قاسم مقدمی

آزاد اسلامی واحد اهواز

88/07/18