» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-خواهران- ( رشته حفظ 20 جزء)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

سیده زینب موسوی ملکی

علوم پایه زنجان

دوم

زینب شعبانی

مذاهب اسلامی

سوم

مریم جان نثاری

کاشان

88/07/18