» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-خواهران- ( رشته حفظ کل)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

الهام منگلی

علامه طباطبایی

دوم

عاطفه رفیع منزلت

صنعتی اصفهان

سوم

حمیده ایرانمنش

شهید باهنر کرمان

88/07/18