» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-خواهران- ( رشته قرائت تحقیق)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

رضوان جلالی فر

پیام نور قزوین

دوم

مرضیه فیروززاده

پیام نور واحد فارس

سوم

الهام سلطانی نژاد

پیام نور کرمان

88/07/18