» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ کل)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
ابوذر كرمی علوم پزشكی اراكاول
هاشم سلطانی‌نژاد باهنر كرماندوم
حسن فراهانی تربيت مدرسسوم
حسن كبيری اصفهانچهارم
بهزاد هژبری پيام نور خلخالپنجم

89/07/27