» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته قرائت تحقيق)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مجيد فقيه‌آزاد اسلامی خوراسگاناول
محمد برخورداریعلوم و معارف قرآن كريمدوم
وحيد وكيلیپيام نورسوم
سيدميلاد تاج‌زادهدانشگاه آزاد تهران جنوبچهارم
سعيد محمدیدانشگاه آزاد ابهرپنجم

89/07/27