» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ ۲۰ جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدرسول آزمايشتبریزاول
امين امينی‌فردتربيت معلم سبزواردوم
حميد احمدیپيام نور شازندسوم
اميرحسين اميریعلوم پزشكی تهرانچهارم
سجاد رحيمیعلوم و معارف قرآن كريم مشهدپنجم

89/07/27