» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران( رشته حفظ کل)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
نجمه شبانی‌قهرودیعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیاول

حكيمه نصيری

دانشگاه آزاد اسلامی نکادوم
زينب تونه‌ایپيام نور آران و بيدگلسوم
رقيه رضايیپيام نور ساریچهارم
معصومه آگاهیتهرانپنجم

89/07/27