» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران( رشته قرائت تحقيق)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
الهام سلطانی‌نژادپيام نور كرماناول
سميه رحمانیكاشاندوم
منيره عيدی‌پورشيرازسوم
مژگان خان‌باباآزاد اسلامی کرجچهارم
سمانه كوچكیتربيت مدرسپنجم

89/07/27