» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران( رشته حفظ 20 جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مريم جان‌نثاریاصفهاناول
زهرا چراغچیعلوم و معارف قرآن کریم تهراندوم
راضيه سرلكاصفهانسوم
حليمه شوشتریپيام نورچهارم
صفيه جوزدانیعلوم و معارف قرآن کریم اصفهانپنجم

89/07/27