» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران( رشته حفظ 10 جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
طاهره نايبی‌موحدعلوم پزشكی قماول
فاطمه زرينصنعتی اروميهدوم
مريم محمدیزنجانسوم
سيده مرضيه شريفیپيام نور فريمانچهارم
عاليه‌سادات موذنپرديس قمپنجم

89/07/27