» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران( رشته حفظ 5 جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
منيره حسين‌زادهفردوسی مشهداول
فاطمه علی‌قارداشیجامع علمی كاربردی تهراندوم
صديقه باباپورفردوسی مشهدسوم
راحله قلی‌زادهتربيت معلم آذربايجانچهارم
مريم عظيمیپيام نور كشكوييهپنجم

89/07/27