» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته مقاله نویسی )

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان مقالهرتبه
مصطفی احمدی فرعلوم اسلامی رضویبهداشت روانی جنسی در اجتماع از منظر احاديثدوم
محمدرضا رئوفی- پريوش افتخاریعلوم پزشكی شهيد بهشتیامكان وجود دو قلب در بدن انسان از ديدگاه قرآنسوم
فاطمه عبدیعلوم پزشكی اصفهانبررسی ديدگاه قرآن پيرامون شبيه‌سازی انسانشایسته تقدیر

89/07/27