» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته نشريات قرآن و عترت)

نام و نام خانوادگیدانشگاهعنوان نشریهرتبه
طيبه ناركیدانشگاه آزاد اسلامی محلاتنشريه صدای وصالاول
مهدی عليپرستدانشگاه آزاد اسلامی استهباناتصالدوم
اكرم جمشيدی- مريم نعمت‌اللهیعلوم و معارف قرآن كريم میبدجوهره وحیسوم

89/07/27