» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته گرافیک)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
سيدمهدی ميرحيدری-دوم
سيدجواد هاشمی فشاركیدفاع ملیسوم
معصومه مرادنژادآزاد اسلامی درودشايسته تقدير
فاطمه موثقیعلوم پزشكی تهرانشايسته تقدير

89/07/27