» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته قرائت ترتیل )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
مرتضی خدابخشی پور
گیلان
اول
سید رضا حسینی
پیام نور واحد زنجان
دوم
محمد اسماعیل خورشیدی
پیام نور واحد قم
سوم

90/09/1