» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 10 جزء )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
حمید رحمتی
پیام نور واحد خراسان شمالی
اول
مصطفی سعیدی
پیام نور مرکزی
دوم
جواد فیاض
فردوسی مشهد
سوم

90/09/1