» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 5 جزء )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
مهدی خانی
زنجان
اول
مجتبی فاضلی
پیام نور واحد خراسان رضوی
دوم
غلامرضا رضایی
پیام نور واحد گیلان
سوم

90/09/1