» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته حفظ 20 جز)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
حکیمه نصیری
پیام نور واحد مازندران
اول
طاهره نائبی
علوم پزشکی واحد قم
دوم
فاطمه سرلک
اصفهان

سوم

90/09/1