» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته حفظ 10 جز)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
عالیه سادات موذن
پردیس قم
اول
زینب غنی لو
پیام نور واحد زنجان
دوم
سیده زینب رجب نژاد
پیام نور واحد مازندران
سوم

90/09/1