» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته حفظ 5 جز)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
مهین صاحب دیوانی
پیام نور واحد خراسان رضوی
اول
الهام ولایی ها
علوم قرآنی تهران
دوم
سمیه شوشتری
پیام نور واحد مازندران
سوم

90/09/1