» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته تفسیر)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
سجاد باقری
فنی و حرفه ای مهاجر اصفهان
اول
زهرا ملک آرا
مازندران
دوم
محمد زعیمی
تربیت معلم امام علی (ع) گیلان
سوم

90/09/1