» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران-برادران- ( رشته حفظ 5 جزء)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

جاسم شمیری

آزاد اسلامی واحد اهواز

دوم

مجتبی خیری

شهید باهنر کرمان

سوم

محمد صادق قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

88/07/18